Kikkertsikte - M/31
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kikkersikte-M31-KV-124-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Anders Aadland - Serienummer: 124. - Kikkertsikte M/31 for M/29 Colt mitraljøse.
Modell og produksjon
Type
Kikkertsikte
Produsent
Hensoldt & Söhne og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Selmer
Kunde
Hæren
Modell
M/31
Produksjonsperiode
1933-1941?
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
1-?
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

Siden ett av formålene med Colt M/29 mitraljøsen var indirekte skyting, var det nødvendig med kikkersikte. I januar 1931 bestemte Generalfelttøymesteren at det skulle iverksettes prøver med tre typer sikter; Zeiss, Goerz og Selmer. M/31 kikkertsikte ble antatt i 1933. Siktet ble produsert av Hensoldt & Söhne i Wetzlar i Tyskland. Siktene er merket med serienummer, årstall, kronet K og serienummer. Kikkertene har også Hensoldt merking. Sannsynligvis var det selve optikken som ble produsert i Tyskland, mens selve kikkerthuset ble produsert i Norge.

Behovet ble vurdert til 877 kikkerter og 400 retteflater. Ved krigsutbruddet var det 787 sikter og 582 retteflater i de norske mitraljøseavdelingene. Artillerikonstruktør Selmer i Feltartilleriet fikk 1000 kr i honorar for å ha konstruert siktene og retteflatene.

Det er ukjent hvor mange sikter som ble levert. Høyeste kjente serienummer er 1147 som er datert i 1941. Siktene omtales i reglementer etter krigen og noen av siktene har fått påmontert tabeller for 30-06. Tabellene er utskiftbare for Lett (7,92x57), Tung (7,92x61) og 30-06 ammunisjon.

Kikkertsiktene ble levert i trekasser med justeringsverktøy i lokket.

Fra reglementet for M/31:

Kikkertsiktet nyttes til innstilling av oppsats og sidevinkel. Kikkertsiktet består av følgende hoveddeler: - kikkertarmen, - høydestillingslageret og - sidestillingslageret, hvortil selve sikteinstrumentet (kikkerten) er festet. Kikkertarmen festes til mitraljøsens vugge (kikkertfestet). Høydestillingslageret er ved en bok dreibart for-bundet med kikkertarmen. Sidestillingslageret er på samme måte dreibart forbundet med høydestillingslageret.

Kikkertarmen har en tapp med en rund mutter, klomutteren. En krave på tappen sikrer klormutteren fra å falle av. Over tappen sitter tverrskruen, og omtrent midt på danner kikkertarmen to lagertapper for tappeleiet i vuggens kikkertfeste. Oppsatsskalaen sitter bakerst på den runde delen av kikkertarmen. Den har merke for hver 100. strek fra 0-800 og påskrift for hver 200. strek.

Høydestillingslageret danner nedentil et hus for oppsatsskruen. På baksiden og utsiden sitter henholdsvis tverrlibelle og høydelibelle. Oventil er sideskalaen innslått. Skalaen er inn-delt i 6400 streker med merke for hver 100. strek, påskrift for hver 100 strek med ulike tall Øverst, like tall nederst. Tallene stiger med solen.

På baksiden, under tverrlibellen, er festet en skytetabell, som også har indeks for oppsats-skruen. På høyre side er indeks for høydestillingen. Oppsatsskruen beveger høydestillingslageret i forhold til kikkertarmen. Den er som nevnt lagret i nederste del av høydestillingslageret. Opp-satsskruen har håndtak og skala med finstillings-skala. Inndelingen er i 100 streker med påskrift for hver 10. strek. Oppsatsskruen sikres fra å dreie seg rundt under ildgivning ved sperrehaken. Når oppsatsskruen skal dreies, må sperrehaken trykkes fremover. Utløseren er en bolt med fløy som sitter nederst i fremre kant av høydestillingslageret. Når fløyen svinges ut, kan kikkertarmen svinge fritt i høydestillingslageret.

Sidestillingslageret er med en bolt forbundet med høydestillingslageret. Det er forsynt med indeks og kornmerke for sidestillingen. Det har på siden hus for sideskruen. Ved hjelp av utløseren kan skruen trykkes ut av inn-grep, så sidestillingslageret kan svinges fritt om tappen. Sideskruen har skala med finstillingsskala. Den er inndelt i 100 streker med påskrift for hver 10. strek. På sidestillingslageret ved sideskruen er festet indeksplate for sidestilling. Oventil danner sidestillingslageret to lagersider for kikkertens opphengning. Innvendig ved venstre lagerside er festet en styreknast for kikkertens buestykke. Lager-sidene har øverst huller for kikkertens tapper.

Venstre lagerside har hull for stengemekanismen. Kikkerten er dreibart lagret med sine tapper i lagersidene. Kikkerten har på venstre side et buestykke med hull for stengeboken. Buestykket danner to ører som griper om kikkertens nedre del. I Ørene er gjenget huller for kikkertens stilleskruer. Kikkerten kan enten svinge fritt eller den kan stenges ved hjelp av stengemekanismen. Ved å dra stengeboltens hode ut og dreie det litt holdes stengebolten tilbake så kikkerten kan svinge fritt. For å holde kikkerten fast også i andre stillinger svinges stengehylsens arm bakover.

Kikkerten er en «Hensoldt» kikkert med skrått (450) innblikk, 5 ganger forstørrelse, lyspupille 5 mm og synsfelt ca. 170 streker. Den har okularring av gummi og dioptriinnstilling. Umiddelbart foran okularet er innsatt en strekskive (filament). Foran er belysningsvindu for belysning av filamentet. Filamentet har i midten en pil som nyttes til pointering av siktepunktet. Over og under pil-spissen går en vertikal strek til hjelp ved inn-retningen av våpenet. På hver side av pilspissen har filamentet inndeling fra 0 til 40 streker. 5, 15, 25 osv. er merket med en prikk, 10, 30 er merket med en liten strek og 20, 40 med en noe høyere strek.

Hvordan kikkerten settes på og tas av: Kikkerten oppbevares i en trekasse når den ikke er i bruk. Kassen er forsynt med bærerem, og i kassen sitter et lite skrujern for kikkerten. Kikkerten tas ut av kassen og gjøres klar slik: Ta kikkerten ut av kassen og lukk igjen lokket. Hold kikkerten i venstre hånd med tak midt på høydestillingslageret, tommelfingeren mot tverrlibellen, de andre fingrene på frem-siden. Løft opp høydestillingslagerets utløser med venstre hånds lang- eller ringfinger. Fatt med høyre hånd om klomutteren og før kikkertarmen bakover og ned inntil tallet 4 på oppsats-skalaen kommer ut for indeksen på høyre side av skytetabellen. Slipp utløseren. Skru klomutteren helt ut.

Kikkerten settes på mitraljøsen slik: Før klomutteren inn under festebeslaget på vuggen og legg tappene varsomt i tappeleiet. Skru tverrskruen til inntil tverrlibellen spiller. Skru den så 4-5 knepp i motsatt retning. Sett deretter klomutteren godt til. Ved så å skru tverrskruen 4-5 knepp innover bringes tverrlibellen atter til å spille, og kikkerten sitter fast.

Kikkerten tas av mitraljøsen slik: Sideretningen stilles på 0 og oppsatsen på 400. Skru tverrskruen ut og klomutteren ned. Hvis klomutteren sitter så fast at den ikke lar seg skru ned, trykkes den med hånden innover etterat tverrskruen er skrudd ut. Klomutteren vil da komme klar av kloen på festebeslaget og lar seg skrue ned. Løft kikkerten opp av tappeleiet på festebeslaget og før den utover ut av kloen. Kontroller at sideretningens indeks står på 0.

Kikkerten gjøres klar og legges ned i kassen slik: Fatt kikkerten med venstre hånds tommelfin-ger mot tverrlibellen og løft opp høydestillingslagerets utløser med langfingeren eller ringfingeren. Før kikkertarmen bakut og opp til stoppeknasten slår an og slipp så utløseren. Still oppsatsskruen på 0. Legg kikkerten ned i kassen med sideskruen opp og slik at oppsatsskruens hus hviler mot den firkantede treplaten i enden av kassen.

Skjøtsel. Kikkertsiktet skal holdes fritt for støv og fuktighet ved forsiktig avtørring med rent pusse-garn eller rene filler. Umalte ståldeler settes inn med et tynt lag olje. Linsene må aldri berøres med fingrene, og det må ikke komme olje på dem. Til rengjøring nyttes pusseskinn eller rene, bløte filler som ikke må nyttes til annet. Andre og hardere pussemidler setter lett merke i linsene og nedsetter lysstyrken. Ved justering skal bare nyttes det skrujern som ligger i kassen.

Kikkertsiktet skal oppbevares i kassen når det ikke er i bruk. Kikkertsiktet må skånes mot støt og annen hardhendt behandling. Utsett aldri instrumentet for store og bråe temperaturoverganger. Kassen skal alltid holdes lukket. Den holdes ren innvendig.

Bare personell som er utdannet til det skal behandle siktet, og det er forbudt å atskille det for instruksjon. Se for øvrig UD5-121 (G31) «Optiske instrumenter», pkt. 41-43.

Justering. Med oppsats 400 skal høydelibellen spille når siktelinjen over skur og korn er horisontal. Sett en kvadrant eller et lite vaterpass oppå glide-kassens bakre del. (Topplaten er planslipt så den er parallell med kjernelinjen). Pass på at kvadranten står på null. Nullstill spredeverket, løsne høydeklemskruen og sving mitraljøsen slik at libellen spiller. Sett til høydeklemskruen.

Kikkertsiktets høydelibelle skal nå spille med oppsatsskruen på 400. Spiller den ikke, skru på oppsatsskruen inntil den spiller. Løsne de tre små skruene som holder oppsatsskruens skalaring på plass. (Bruk skrujern av passe størrelse!) Drei skalaringen slik at 0 kommer ut for indeks. Skru skruene til igjen.

Når kikkertsiktet stilles med sidevinkelskalaen på 0 og oppsatsskalaen på 400, skal kikkertens siktelinje være parallell med siktelinjen over skur og korn. (Galgesiktet på 0.) Sett kikkertsiktets sideskrue på 0 og oppsatsskruen på 400. Sett galgesiktet på 0 og sikt inn mitraljøsen over skur og korn mot et fjerntliggende punkt. Punktet skal da være pointert med pilspissen i kikkerten.

Stemmer det ikke i side, pointeres punktet ved å skru på sideskruen. Sideskruens skalaring løsnes og nullstilles ut for indeksen. Deretter skrus ringen til igjen. 38. Stemmer det ikke i høyde justeres det ved å føre kikkerten litt opp eller ned ved hjelp av dens to justeringsskruer i buestykket. Den ene skrue løsnes og den annen settes til. Kontroller til slutt at begge justerskruer er satt til.

Korreksjonene bør utføres i den rekkefølge som nevnt foran fordi en forskyvning av oppsats-skruens skalaring som regel medfører en mindre korreksjon av kikkertens høydestilling ved justerskruene.

Merking

Siktet er merker med HENSOLDT WETZLAR, serienummer, årstall, kronet K samt kontrollmerke.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kikkersikte-M31-KV-124-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Anders Aadland - Serienummer: 124. - Kikkertsikte M/31 for M/29 Colt mitraljøse. Siktet er merket med serienummer, produksjonsår, kronet K, samt kontrollmerke KK. KK er kontrollmerket til Knut Kvaal som tjenestegjorde som avdelingssjef ved kontrollavdelingen fra 1. januar 1927. Han ble ansatt 1. oktober 1927 og hadde stemplingsrett. Han sluttet i mars 1933.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kikkersikte-M31-KV-124-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Anders Aadland - Serienummer: 124. - Kikkerten er merket HENSOLDT WETZLAR.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kikkersikte-M31-KV-124-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Anders Aadland - Serienummer: 124.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kikkersikte-M31-KV-124-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Anders Aadland - Serienummer: 124.

Tilbake til