Kongsberg Våpenfabrikk - Viktige Årstall


Del I: (etablering av bygninger er utelatt)
 • 1624: Kongsberg Sølvverk etableres.
 • 1814: Norge får sin grunnlov. Kongsberg Våpenfabrikk (KV) blir grunnlagt av Poul Steenstrup.
 • 1815: Bedriftens første skole startet. Rustmester Ole Bronn tar inn lærlinger til geværproduksjon.
 • 1818: Første nedtegnede leveranse. 30 flintlåsgevær og 30 sabler.
 • 1822: Fabrikkanlegget oversvømmes. Stopper produksjonen i lengre tid.
 • 1824: Kongsberg Våpenfabrikk skilt ut fra Kongsberg Jernverk.
 • 1826: Bedriftens første norskapproberte geværmodell M/1825 ble levert.
 • 1836: Norges første bedriftslege ansatt ved KV.
 • 1844: KV får Norges første turbin for utnyttelse av vannkraft.
 • 1851: Staten beordrer alle ferdige våpen sendt til Christiania i frykt for arbeideropprør.
 • 1860: Stortinget fastsetter pensjonsordning for arbeiderne.
 • 1872: Jernbanelinje helt fram til Christiania.
 • 1872: Deler av geværproduksjonen maskineres.
 • 1886: KV får innlagt telefon.
 • 1888: Prototypen på Krag-Jørgensen-geværet vises frem.
 • 1889: Krag-Jørgensen tas i bruk av den danske hæren.
 • 1892: Krag-Jørgensen tas i bruk av den amerikanske hæren.
 • 1900: Tilspisset forhold mellom Norge og Sverige. KV får som mål å produsere 5000 gevær i året.
 • 1905: Unionen med Sverige oppløses.
 • 1907: KV får 8-timers arbeidsdag
 • 1914: Første verdenskrig bryter ut. I løpet av krigsårene 1914-1918 produseres nesten 57000 Krag-Jørgensen geværer.
 • 1921: KV leverer hvalkanoner. Økt produksjon av sivile produkter.
 • 1928: Bygningen Magasinet brenner ned. Store historiske verdier går tapt.
 • 1932: De første operative luftvernkanonene for det mobile luftvernet blir produsert.
 • 1940: Norge blir invadert av Tyskland.
 • 1940: Ledelsen ved KV går av i protest etter krav om å produsere våpen til okkupantene.
 • 1944: Motstandsbevegelsen sprenger bore- og freseverkstedet uten tap av menneskeliv.
 • 1947: KV blir eget rettssubjekt.
Del II (oppkjøp av datterselskaper er utelatt. Det samme er etablering av bygninger)
 • 1948: Ingeniør Leif Lyche blir første ikke-militære direktør siden 1824.
 • 1950: KV får eget bedriftslegekontor.
 • 1953: Stortinget vedtar en storstilt modernisering av Kongsberg Våpenfabrikk.
 • 1955: KV oppretter egen utviklingsavdeling.
 • 1957: Lisensproduksjon av L70 luftvernkanon. Helautomatisk og fjernstyrt.
 • 1957: Starter produksjon av bildeler til Volvo.
 • 1960: Starter produksjon av numerisk styrte tegnemaskiner.
 • 1961: KV leverer anti-ubåtsystemet Terne III til den norske marinen.
 • 1964: KV leverer sin siste rotasjonspresse til avisproduksjon.
 • 1964: KV markerer 150 års jubileum.
 • 1966: Starter lisensproduksjon av automatgeværet AG3.
 • 1968: KV blir aksjeselskap hvor staten eier samtlige aksjer.
 • 1969: Starter produksjon av gassturbiner.
 • 1972: Starter utvikling av systemer for posisjonering av fartøy.
 • 1972: Sjømålsmissilet Penguin levers til den norske marinen
 • 1973: Starter utvikling av undervannsinstallasjoner til oljeindustrien.
 • 1973: KV oppretter divisjoner for bildeler, data, gassturbin, maritim, forsvar, olje.
 • 1976: Starter forberedelser til levering av flymotordeler til kampflyet F-16.
 • 1987: KV-Toshiba-saken. Strid rundt leveranse av fresemaskiner til Sovjetunionen til fremstilling av mer lydløse propeller for undervannsbåter.
 • 1987: Kongsberg Våpenfabrikk deles opp.
 • 1987: Staten selger divisjoner for bildeler, data, gassturbin, maritim og olje. Virksomheten forsetter som del av selskapene:
  - Bildeldivisjon – Kongsberg Automotive
  - Gassturbindivisjon – Dresser-Rand
  - Maritim Divisjon – Simrad/Norcontrol
  - Datadivisjon – Esco Graphics
  - Oljedivisjon – FMC Technologies
Del III (inkluderer vesentlige oppkjøp i størrelsesorden 100 ansatte eller flere / etablering av fabrikker / store leveranser. Kontrakter er utelatt)
 • 1987: Forsvarsdivisjonen fortsetter under navnet Norsk Forsvarsteknologi.
 • 1989: Den kalde krigen er over. NFT legger strategi med sikte på økt satsing i sivile markeder.
 • 1992: NFT kjøper Horten-selskapet Norcontrol AS. Maritime systemer etableres som eget forretningsområde
 • 1993: NFT blir børsnotert og delprivatisert.
 • 1995: Endrer navn til Kongsberg Gruppen.
 • 1996: Det Horten-baserte Simrad-konsernet kjøpes opp.
 • 1996: Lanserer luftvernsystemet NASAMS
 • 1996: Undertegner kontrakt med Sjøforsvaret om utvikling av nytt, norsk sjømålsmissil, NSM
 • 1997: Kongsberg Gruppen samler virksomheten i datterselskapene Kongsberg Maritime AS og Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • 2000: Kongsberg Gruppen kjøper Trondheimsbaserte Navia. Blir en del av Kongsberg Maritime
 • 2001: Kongsberg Gruppen overtar ansvaret for videreutvikling av våpenstasjonen PROTECTOR fra Vinghøg, og inngår rammekontrakt om leveranse av våpenstyringssystemet til US Army.
 • 2003: Kongsberg Maritime China åpner kontor i Shanghai
 • 2005: Fritidsbåtvirksomheten i Simrad solgt.
 • 2008: Åpner ny fabrikk for produksjon av flydeler i Kongsberg.
 • 2008: Kongsberg Protech Systems etableres som eget forretningsområde.
 • 2008: Åpner fabrikk for produksjon av våpenstasjoner i Johnstown USA.
 • 2009: Kongsberg Oil & Gas etableres som eget forretningsområde.
 • 2010: Første sett med flydeler til kampflyet F-35 levert.
 • 2011: Åpner fabrikk for sammenstilling av maritimt utstyr i Zhenjiang, Kina.
 • 2011: Kjøper Horten-baserte Norspace.
 • 2012: Naval Strike Missile leveres til det norske sjøforsvaret.
 • 2012: Kystforsvarssystemet NSM-CDS-PL ferdig levert til Polen
 • 2012: Subseaselskapet Nemo kjøpes opp.
 • 2012: Programvareselskapet Apply kjøpes opp
 • 2013: NASAMS ferdig levert til det finske forsvaret